کمترین: 
1832
بیشترین: 
1925
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1844
زمان: 
3/24 20:20
قیمت ریال قطر امروز 24 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1844 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":1922},{"date":"1397/03/24 11:00","price":1920},{"date":"1397/03/24 11:20","price":1919},{"date":"1397/03/24 11:30","price":1920},{"date":"1397/03/24 11:40","price":1925},{"date":"1397/03/24 11:50","price":1885},{"date":"1397/03/24 12:00","price":1879},{"date":"1397/03/24 12:10","price":1873},{"date":"1397/03/24 12:20","price":1863},{"date":"1397/03/24 12:30","price":1853},{"date":"1397/03/24 12:50","price":1875},{"date":"1397/03/24 13:00","price":1880},{"date":"1397/03/24 13:20","price":1879},{"date":"1397/03/24 13:30","price":1881},{"date":"1397/03/24 13:40","price":1880},{"date":"1397/03/24 13:50","price":1864},{"date":"1397/03/24 14:00","price":1858},{"date":"1397/03/24 14:10","price":1868},{"date":"1397/03/24 14:50","price":1871},{"date":"1397/03/24 15:00","price":1849},{"date":"1397/03/24 15:10","price":1859},{"date":"1397/03/24 15:30","price":1850},{"date":"1397/03/24 15:50","price":1848},{"date":"1397/03/24 16:00","price":1836},{"date":"1397/03/24 16:20","price":1832},{"date":"1397/03/24 16:50","price":1840},{"date":"1397/03/24 17:00","price":1839},{"date":"1397/03/24 17:10","price":1837},{"date":"1397/03/24 17:20","price":1832},{"date":"1397/03/24 17:30","price":1845},{"date":"1397/03/24 17:40","price":1848},{"date":"1397/03/24 18:00","price":1849},{"date":"1397/03/24 18:10","price":1850},{"date":"1397/03/24 18:30","price":1847},{"date":"1397/03/24 18:40","price":1844},{"date":"1397/03/24 19:00","price":1842},{"date":"1397/03/24 19:10","price":1843},{"date":"1397/03/24 19:20","price":1847},{"date":"1397/03/24 19:30","price":1845},{"date":"1397/03/24 19:50","price":1842},{"date":"1397/03/24 20:00","price":1844},{"date":"1397/03/24 20:10","price":1845},{"date":"1397/03/24 20:20","price":1844}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398