کمترین: 
1776
بیشترین: 
1872
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1791
زمان: 
3/24 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 24 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1791 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":1869},{"date":"1397/03/24 10:30","price":1870},{"date":"1397/03/24 11:00","price":1867},{"date":"1397/03/24 11:20","price":1866},{"date":"1397/03/24 11:30","price":1867},{"date":"1397/03/24 11:40","price":1872},{"date":"1397/03/24 11:50","price":1833},{"date":"1397/03/24 12:00","price":1826},{"date":"1397/03/24 12:10","price":1821},{"date":"1397/03/24 12:20","price":1810},{"date":"1397/03/24 12:30","price":1817},{"date":"1397/03/24 12:40","price":1816},{"date":"1397/03/24 12:50","price":1823},{"date":"1397/03/24 13:00","price":1827},{"date":"1397/03/24 13:30","price":1828},{"date":"1397/03/24 13:40","price":1827},{"date":"1397/03/24 13:50","price":1812},{"date":"1397/03/24 14:00","price":1807},{"date":"1397/03/24 14:10","price":1816},{"date":"1397/03/24 14:30","price":1823},{"date":"1397/03/24 14:40","price":1819},{"date":"1397/03/24 15:00","price":1798},{"date":"1397/03/24 15:10","price":1807},{"date":"1397/03/24 15:30","price":1798},{"date":"1397/03/24 15:50","price":1796},{"date":"1397/03/24 16:00","price":1785},{"date":"1397/03/24 16:20","price":1776},{"date":"1397/03/24 16:30","price":1777},{"date":"1397/03/24 16:40","price":1787},{"date":"1397/03/24 17:00","price":1788},{"date":"1397/03/24 17:10","price":1786},{"date":"1397/03/24 17:20","price":1784},{"date":"1397/03/24 17:30","price":1793},{"date":"1397/03/24 17:40","price":1797},{"date":"1397/03/24 18:00","price":1798},{"date":"1397/03/24 18:30","price":1795},{"date":"1397/03/24 18:40","price":1792},{"date":"1397/03/24 19:00","price":1789},{"date":"1397/03/24 19:10","price":1790},{"date":"1397/03/24 19:20","price":1795},{"date":"1397/03/24 19:30","price":1793},{"date":"1397/03/24 19:50","price":1790},{"date":"1397/03/24 20:00","price":1792},{"date":"1397/03/24 20:20","price":1791}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398