کمترین: 
770
بیشترین: 
815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
772
زمان: 
3/24 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 24 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 خرداد 1397 , 772 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":814},{"date":"1397/03/24 10:30","price":813},{"date":"1397/03/24 11:20","price":812},{"date":"1397/03/24 11:40","price":815},{"date":"1397/03/24 11:50","price":798},{"date":"1397/03/24 12:00","price":796},{"date":"1397/03/24 12:10","price":793},{"date":"1397/03/24 12:20","price":789},{"date":"1397/03/24 12:30","price":792},{"date":"1397/03/24 12:50","price":793},{"date":"1397/03/24 13:00","price":795},{"date":"1397/03/24 13:20","price":794},{"date":"1397/03/24 13:30","price":796},{"date":"1397/03/24 13:50","price":791},{"date":"1397/03/24 14:00","price":788},{"date":"1397/03/24 14:10","price":793},{"date":"1397/03/24 14:30","price":796},{"date":"1397/03/24 14:40","price":793},{"date":"1397/03/24 14:50","price":792},{"date":"1397/03/24 15:00","price":782},{"date":"1397/03/24 15:10","price":787},{"date":"1397/03/24 15:30","price":783},{"date":"1397/03/24 15:50","price":781},{"date":"1397/03/24 16:00","price":777},{"date":"1397/03/24 16:20","price":774},{"date":"1397/03/24 16:30","price":773},{"date":"1397/03/24 16:40","price":777},{"date":"1397/03/24 16:50","price":775},{"date":"1397/03/24 17:00","price":774},{"date":"1397/03/24 17:10","price":773},{"date":"1397/03/24 17:20","price":771},{"date":"1397/03/24 17:30","price":775},{"date":"1397/03/24 18:00","price":774},{"date":"1397/03/24 18:10","price":776},{"date":"1397/03/24 18:20","price":774},{"date":"1397/03/24 18:30","price":773},{"date":"1397/03/24 18:40","price":772},{"date":"1397/03/24 19:00","price":771},{"date":"1397/03/24 19:10","price":770},{"date":"1397/03/24 19:20","price":771},{"date":"1397/03/24 19:50","price":772},{"date":"1397/03/24 20:00","price":774},{"date":"1397/03/24 20:20","price":772}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398