کمترین: 
94
بیشترین: 
98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94
زمان: 
3/24 18:30
قیمت افغانی امروز 24 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":98},{"date":"1397/03/24 11:50","price":96},{"date":"1397/03/24 12:20","price":95},{"date":"1397/03/24 12:50","price":96},{"date":"1397/03/24 13:50","price":95},{"date":"1397/03/24 14:30","price":96},{"date":"1397/03/24 15:00","price":94},{"date":"1397/03/24 15:10","price":95},{"date":"1397/03/24 15:30","price":94},{"date":"1397/03/24 17:30","price":95},{"date":"1397/03/24 18:30","price":94}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398