کمترین: 
6754
بیشترین: 
7131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6760
زمان: 
3/24 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 6760 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":7112},{"date":"1397/03/24 10:30","price":7114},{"date":"1397/03/24 10:40","price":7113},{"date":"1397/03/24 11:00","price":7107},{"date":"1397/03/24 11:20","price":7106},{"date":"1397/03/24 11:30","price":7110},{"date":"1397/03/24 11:40","price":7131},{"date":"1397/03/24 11:50","price":6983},{"date":"1397/03/24 12:00","price":6962},{"date":"1397/03/24 12:10","price":6939},{"date":"1397/03/24 12:20","price":6899},{"date":"1397/03/24 12:30","price":6923},{"date":"1397/03/24 12:40","price":6924},{"date":"1397/03/24 12:50","price":6950},{"date":"1397/03/24 13:00","price":6967},{"date":"1397/03/24 13:10","price":6968},{"date":"1397/03/24 13:20","price":6965},{"date":"1397/03/24 13:30","price":6971},{"date":"1397/03/24 13:40","price":6968},{"date":"1397/03/24 13:50","price":6909},{"date":"1397/03/24 14:00","price":6886},{"date":"1397/03/24 14:10","price":6922},{"date":"1397/03/24 14:30","price":6946},{"date":"1397/03/24 14:40","price":6940},{"date":"1397/03/24 14:50","price":6934},{"date":"1397/03/24 15:00","price":6853},{"date":"1397/03/24 15:10","price":6890},{"date":"1397/03/24 15:30","price":6852},{"date":"1397/03/24 15:50","price":6847},{"date":"1397/03/24 16:00","price":6822},{"date":"1397/03/24 16:20","price":6770},{"date":"1397/03/24 16:30","price":6769},{"date":"1397/03/24 16:40","price":6798},{"date":"1397/03/24 16:50","price":6794},{"date":"1397/03/24 17:00","price":6780},{"date":"1397/03/24 17:10","price":6782},{"date":"1397/03/24 17:20","price":6758},{"date":"1397/03/24 17:30","price":6801},{"date":"1397/03/24 17:40","price":6798},{"date":"1397/03/24 18:00","price":6801},{"date":"1397/03/24 18:10","price":6805},{"date":"1397/03/24 18:20","price":6804},{"date":"1397/03/24 18:30","price":6786},{"date":"1397/03/24 18:40","price":6775},{"date":"1397/03/24 19:00","price":6756},{"date":"1397/03/24 19:10","price":6754},{"date":"1397/03/24 19:20","price":6768},{"date":"1397/03/24 19:30","price":6760},{"date":"1397/03/24 19:40","price":6761},{"date":"1397/03/24 19:50","price":6756},{"date":"1397/03/24 20:00","price":6768},{"date":"1397/03/24 20:20","price":6760}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398