کمترین: 
4687
بیشترین: 
4932
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4707
زمان: 
3/24 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 24 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 24 خرداد 1397 , 4707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":4930},{"date":"1397/03/24 10:40","price":4932},{"date":"1397/03/24 10:50","price":4928},{"date":"1397/03/24 11:00","price":4925},{"date":"1397/03/24 11:20","price":4921},{"date":"1397/03/24 11:30","price":4920},{"date":"1397/03/24 11:40","price":4931},{"date":"1397/03/24 11:50","price":4845},{"date":"1397/03/24 12:00","price":4818},{"date":"1397/03/24 12:10","price":4798},{"date":"1397/03/24 12:20","price":4774},{"date":"1397/03/24 12:30","price":4789},{"date":"1397/03/24 12:40","price":4788},{"date":"1397/03/24 12:50","price":4809},{"date":"1397/03/24 13:00","price":4822},{"date":"1397/03/24 13:10","price":4823},{"date":"1397/03/24 13:20","price":4820},{"date":"1397/03/24 13:30","price":4825},{"date":"1397/03/24 13:40","price":4821},{"date":"1397/03/24 13:50","price":4780},{"date":"1397/03/24 14:00","price":4767},{"date":"1397/03/24 14:10","price":4792},{"date":"1397/03/24 14:30","price":4808},{"date":"1397/03/24 14:40","price":4799},{"date":"1397/03/24 14:50","price":4794},{"date":"1397/03/24 15:00","price":4740},{"date":"1397/03/24 15:10","price":4769},{"date":"1397/03/24 15:30","price":4743},{"date":"1397/03/24 15:50","price":4738},{"date":"1397/03/24 16:00","price":4725},{"date":"1397/03/24 16:20","price":4687},{"date":"1397/03/24 16:30","price":4688},{"date":"1397/03/24 16:40","price":4714},{"date":"1397/03/24 16:50","price":4718},{"date":"1397/03/24 17:10","price":4713},{"date":"1397/03/24 17:20","price":4705},{"date":"1397/03/24 17:30","price":4731},{"date":"1397/03/24 17:40","price":4739},{"date":"1397/03/24 18:20","price":4735},{"date":"1397/03/24 18:30","price":4727},{"date":"1397/03/24 18:40","price":4712},{"date":"1397/03/24 19:00","price":4709},{"date":"1397/03/24 19:10","price":4707},{"date":"1397/03/24 19:20","price":4721},{"date":"1397/03/24 19:30","price":4715},{"date":"1397/03/24 19:50","price":4710},{"date":"1397/03/24 20:00","price":4713},{"date":"1397/03/24 20:10","price":4710},{"date":"1397/03/24 20:20","price":4707}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398