کمترین: 
5029
بیشترین: 
5296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5056
زمان: 
3/24 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 24 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 24 خرداد 1397 , 5056 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":5296},{"date":"1397/03/24 10:30","price":5293},{"date":"1397/03/24 11:00","price":5288},{"date":"1397/03/24 11:20","price":5285},{"date":"1397/03/24 11:30","price":5283},{"date":"1397/03/24 11:40","price":5296},{"date":"1397/03/24 11:50","price":5188},{"date":"1397/03/24 12:00","price":5175},{"date":"1397/03/24 12:10","price":5153},{"date":"1397/03/24 12:20","price":5126},{"date":"1397/03/24 12:30","price":5145},{"date":"1397/03/24 12:40","price":5146},{"date":"1397/03/24 12:50","price":5167},{"date":"1397/03/24 13:00","price":5179},{"date":"1397/03/24 13:10","price":5180},{"date":"1397/03/24 13:20","price":5177},{"date":"1397/03/24 13:30","price":5182},{"date":"1397/03/24 13:40","price":5180},{"date":"1397/03/24 13:50","price":5136},{"date":"1397/03/24 14:00","price":5122},{"date":"1397/03/24 14:10","price":5148},{"date":"1397/03/24 14:30","price":5166},{"date":"1397/03/24 14:40","price":5156},{"date":"1397/03/24 14:50","price":5151},{"date":"1397/03/24 15:00","price":5093},{"date":"1397/03/24 15:10","price":5121},{"date":"1397/03/24 15:30","price":5092},{"date":"1397/03/24 15:50","price":5088},{"date":"1397/03/24 16:00","price":5068},{"date":"1397/03/24 16:20","price":5030},{"date":"1397/03/24 16:30","price":5029},{"date":"1397/03/24 16:40","price":5061},{"date":"1397/03/24 16:50","price":5066},{"date":"1397/03/24 17:00","price":5067},{"date":"1397/03/24 17:10","price":5062},{"date":"1397/03/24 17:20","price":5053},{"date":"1397/03/24 17:30","price":5083},{"date":"1397/03/24 17:40","price":5080},{"date":"1397/03/24 18:00","price":5087},{"date":"1397/03/24 18:10","price":5090},{"date":"1397/03/24 18:20","price":5086},{"date":"1397/03/24 18:30","price":5074},{"date":"1397/03/24 18:40","price":5067},{"date":"1397/03/24 19:00","price":5055},{"date":"1397/03/24 19:10","price":5056},{"date":"1397/03/24 19:20","price":5069},{"date":"1397/03/24 19:30","price":5062},{"date":"1397/03/24 19:40","price":5060},{"date":"1397/03/24 19:50","price":5057},{"date":"1397/03/24 20:00","price":5060},{"date":"1397/03/24 20:10","price":5058},{"date":"1397/03/24 20:20","price":5056}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398