کمترین: 
606
بیشترین: 
637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
609
زمان: 
3/24 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 24 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 609 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":635},{"date":"1397/03/24 10:30","price":636},{"date":"1397/03/24 11:00","price":635},{"date":"1397/03/24 11:30","price":636},{"date":"1397/03/24 11:40","price":637},{"date":"1397/03/24 11:50","price":624},{"date":"1397/03/24 12:00","price":622},{"date":"1397/03/24 12:10","price":620},{"date":"1397/03/24 12:20","price":617},{"date":"1397/03/24 12:30","price":619},{"date":"1397/03/24 12:50","price":621},{"date":"1397/03/24 13:00","price":623},{"date":"1397/03/24 13:10","price":622},{"date":"1397/03/24 13:20","price":623},{"date":"1397/03/24 13:30","price":622},{"date":"1397/03/24 13:50","price":618},{"date":"1397/03/24 14:00","price":616},{"date":"1397/03/24 14:10","price":619},{"date":"1397/03/24 14:30","price":621},{"date":"1397/03/24 14:40","price":620},{"date":"1397/03/24 15:00","price":613},{"date":"1397/03/24 15:10","price":616},{"date":"1397/03/24 15:30","price":613},{"date":"1397/03/24 15:50","price":612},{"date":"1397/03/24 16:00","price":610},{"date":"1397/03/24 16:20","price":606},{"date":"1397/03/24 16:40","price":609},{"date":"1397/03/24 17:10","price":608},{"date":"1397/03/24 17:20","price":607},{"date":"1397/03/24 17:30","price":610},{"date":"1397/03/24 18:00","price":611},{"date":"1397/03/24 18:30","price":610},{"date":"1397/03/24 18:40","price":609},{"date":"1397/03/24 19:00","price":608},{"date":"1397/03/24 19:20","price":609},{"date":"1397/03/24 19:30","price":608},{"date":"1397/03/24 20:00","price":609}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398