کمترین: 
1431
بیشترین: 
1508
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1435
زمان: 
3/24 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 24 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1435 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":1499},{"date":"1397/03/24 10:30","price":1501},{"date":"1397/03/24 10:40","price":1499},{"date":"1397/03/24 11:00","price":1495},{"date":"1397/03/24 11:30","price":1499},{"date":"1397/03/24 11:40","price":1508},{"date":"1397/03/24 11:50","price":1482},{"date":"1397/03/24 12:00","price":1478},{"date":"1397/03/24 12:10","price":1473},{"date":"1397/03/24 12:20","price":1464},{"date":"1397/03/24 12:30","price":1468},{"date":"1397/03/24 12:40","price":1467},{"date":"1397/03/24 12:50","price":1473},{"date":"1397/03/24 13:00","price":1480},{"date":"1397/03/24 13:10","price":1483},{"date":"1397/03/24 13:20","price":1478},{"date":"1397/03/24 13:30","price":1487},{"date":"1397/03/24 13:40","price":1485},{"date":"1397/03/24 13:50","price":1473},{"date":"1397/03/24 14:00","price":1468},{"date":"1397/03/24 14:10","price":1473},{"date":"1397/03/24 14:30","price":1479},{"date":"1397/03/24 14:40","price":1470},{"date":"1397/03/24 14:50","price":1469},{"date":"1397/03/24 15:00","price":1452},{"date":"1397/03/24 15:10","price":1464},{"date":"1397/03/24 15:30","price":1457},{"date":"1397/03/24 16:00","price":1447},{"date":"1397/03/24 16:20","price":1436},{"date":"1397/03/24 16:40","price":1443},{"date":"1397/03/24 16:50","price":1447},{"date":"1397/03/24 17:00","price":1448},{"date":"1397/03/24 17:20","price":1445},{"date":"1397/03/24 17:30","price":1453},{"date":"1397/03/24 17:40","price":1454},{"date":"1397/03/24 18:00","price":1451},{"date":"1397/03/24 18:10","price":1452},{"date":"1397/03/24 18:20","price":1451},{"date":"1397/03/24 18:30","price":1445},{"date":"1397/03/24 18:40","price":1442},{"date":"1397/03/24 19:00","price":1437},{"date":"1397/03/24 19:10","price":1435},{"date":"1397/03/24 19:20","price":1437},{"date":"1397/03/24 19:30","price":1436},{"date":"1397/03/24 19:40","price":1431},{"date":"1397/03/24 19:50","price":1432},{"date":"1397/03/24 20:00","price":1435},{"date":"1397/03/24 20:10","price":1436},{"date":"1397/03/24 20:20","price":1435}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398