کمترین: 
11241.8
بیشترین: 
11255.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11255.2
زمان: 
3/24 09:30
قیمت دینار بحرین امروز 24 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 11255.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":11255.2},{"date":"1397/03/24 09:20","price":11241.8},{"date":"1397/03/24 09:30","price":11255.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398