کمترین: 
5648.6
بیشترین: 
5664.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5664.6
زمان: 
3/24 09:30
قیمت پوند امروز 24 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 24 خرداد 1397 , 5664.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":5664.6},{"date":"1397/03/24 09:20","price":5648.6},{"date":"1397/03/24 09:30","price":5664.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398