کمترین: 
472.52
بیشترین: 
525.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
525.56
زمان: 
3/24 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 525.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 00:30","price":477.29},{"date":"1397/03/24 01:00","price":477.49},{"date":"1397/03/24 01:30","price":477.29},{"date":"1397/03/24 02:00","price":477.49},{"date":"1397/03/24 02:30","price":475.13},{"date":"1397/03/24 06:30","price":482},{"date":"1397/03/24 07:00","price":487.5},{"date":"1397/03/24 07:30","price":497},{"date":"1397/03/24 09:30","price":492.03},{"date":"1397/03/24 10:00","price":490},{"date":"1397/03/24 10:30","price":493},{"date":"1397/03/24 12:00","price":488.55},{"date":"1397/03/24 13:30","price":490.35},{"date":"1397/03/24 14:00","price":491.92},{"date":"1397/03/24 14:30","price":490.35},{"date":"1397/03/24 15:00","price":492},{"date":"1397/03/24 16:00","price":491.99},{"date":"1397/03/24 16:30","price":494.32},{"date":"1397/03/24 17:00","price":492.16},{"date":"1397/03/24 17:30","price":488.46},{"date":"1397/03/24 18:00","price":481.58},{"date":"1397/03/24 19:00","price":484.1},{"date":"1397/03/24 20:30","price":472.52},{"date":"1397/03/24 21:30","price":512},{"date":"1397/03/24 22:30","price":517},{"date":"1397/03/24 23:30","price":525.56}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398