کمترین: 
2.93
بیشترین: 
2.971
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.971
زمان: 
3/24 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 24 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 2.971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 00:00","price":2.965},{"date":"1397/03/24 00:32","price":2.962},{"date":"1397/03/24 01:00","price":2.96},{"date":"1397/03/24 01:32","price":2.958},{"date":"1397/03/24 03:00","price":2.957},{"date":"1397/03/24 04:00","price":2.958},{"date":"1397/03/24 04:32","price":2.96},{"date":"1397/03/24 05:00","price":2.958},{"date":"1397/03/24 05:32","price":2.961},{"date":"1397/03/24 06:00","price":2.954},{"date":"1397/03/24 06:32","price":2.955},{"date":"1397/03/24 07:32","price":2.956},{"date":"1397/03/24 08:00","price":2.958},{"date":"1397/03/24 08:32","price":2.957},{"date":"1397/03/24 09:32","price":2.958},{"date":"1397/03/24 10:00","price":2.957},{"date":"1397/03/24 10:32","price":2.955},{"date":"1397/03/24 11:00","price":2.949},{"date":"1397/03/24 12:00","price":2.952},{"date":"1397/03/24 13:00","price":2.95},{"date":"1397/03/24 13:32","price":2.949},{"date":"1397/03/24 14:00","price":2.942},{"date":"1397/03/24 14:32","price":2.945},{"date":"1397/03/24 15:00","price":2.941},{"date":"1397/03/24 15:32","price":2.937},{"date":"1397/03/24 16:00","price":2.944},{"date":"1397/03/24 16:32","price":2.939},{"date":"1397/03/24 17:00","price":2.945},{"date":"1397/03/24 17:32","price":2.954},{"date":"1397/03/24 18:00","price":2.966},{"date":"1397/03/24 18:32","price":2.962},{"date":"1397/03/24 19:32","price":2.93},{"date":"1397/03/24 20:00","price":2.958},{"date":"1397/03/24 21:32","price":2.957},{"date":"1397/03/24 22:32","price":2.961},{"date":"1397/03/24 23:00","price":2.958},{"date":"1397/03/24 23:32","price":2.971}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398