کمترین: 
2.0888
بیشترین: 
2.126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0945
زمان: 
3/24 23:32
قیمت بنزین امروز 24 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 2.0945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 00:00","price":2.126},{"date":"1397/03/24 00:32","price":2.1248},{"date":"1397/03/24 01:00","price":2.122},{"date":"1397/03/24 01:32","price":2.1205},{"date":"1397/03/24 03:00","price":2.119},{"date":"1397/03/24 03:32","price":2.1195},{"date":"1397/03/24 04:32","price":2.1185},{"date":"1397/03/24 05:00","price":2.118},{"date":"1397/03/24 05:32","price":2.1185},{"date":"1397/03/24 06:00","price":2.1195},{"date":"1397/03/24 06:32","price":2.1225},{"date":"1397/03/24 07:00","price":2.1215},{"date":"1397/03/24 07:32","price":2.1205},{"date":"1397/03/24 08:00","price":2.1195},{"date":"1397/03/24 09:00","price":2.12},{"date":"1397/03/24 09:32","price":2.1205},{"date":"1397/03/24 10:00","price":2.1215},{"date":"1397/03/24 10:32","price":2.1179},{"date":"1397/03/24 11:00","price":2.1177},{"date":"1397/03/24 11:32","price":2.1181},{"date":"1397/03/24 12:00","price":2.1165},{"date":"1397/03/24 12:32","price":2.1185},{"date":"1397/03/24 13:00","price":2.1115},{"date":"1397/03/24 13:32","price":2.1201},{"date":"1397/03/24 14:00","price":2.12},{"date":"1397/03/24 14:32","price":2.1114},{"date":"1397/03/24 15:00","price":2.1124},{"date":"1397/03/24 15:32","price":2.1075},{"date":"1397/03/24 16:00","price":2.1165},{"date":"1397/03/24 16:32","price":2.1129},{"date":"1397/03/24 17:00","price":2.1147},{"date":"1397/03/24 17:32","price":2.1165},{"date":"1397/03/24 18:00","price":2.119},{"date":"1397/03/24 18:32","price":2.112},{"date":"1397/03/24 19:00","price":2.1081},{"date":"1397/03/24 19:32","price":2.0912},{"date":"1397/03/24 20:00","price":2.0914},{"date":"1397/03/24 20:32","price":2.0888},{"date":"1397/03/24 21:00","price":2.0955},{"date":"1397/03/24 21:32","price":2.0935},{"date":"1397/03/24 22:00","price":2.0944},{"date":"1397/03/24 22:32","price":2.094},{"date":"1397/03/24 23:00","price":2.0953},{"date":"1397/03/24 23:32","price":2.0945}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398