کمترین: 
660.63
بیشترین: 
669.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
660.75
زمان: 
3/24 23:32
قیمت گازوئیل امروز 24 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 660.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 00:00","price":669.63},{"date":"1397/03/24 00:32","price":668.88},{"date":"1397/03/24 01:00","price":668.63},{"date":"1397/03/24 01:32","price":668.13},{"date":"1397/03/24 02:00","price":667.63},{"date":"1397/03/24 05:00","price":667.25},{"date":"1397/03/24 05:32","price":667.63},{"date":"1397/03/24 06:00","price":667.88},{"date":"1397/03/24 06:32","price":668.88},{"date":"1397/03/24 07:00","price":668.63},{"date":"1397/03/24 07:32","price":668.5},{"date":"1397/03/24 08:00","price":667.63},{"date":"1397/03/24 08:32","price":667.88},{"date":"1397/03/24 10:00","price":668.63},{"date":"1397/03/24 10:32","price":667.63},{"date":"1397/03/24 11:00","price":667.38},{"date":"1397/03/24 11:32","price":667.88},{"date":"1397/03/24 12:00","price":667.13},{"date":"1397/03/24 12:32","price":667.63},{"date":"1397/03/24 13:00","price":666.13},{"date":"1397/03/24 13:32","price":668.63},{"date":"1397/03/24 14:00","price":668.13},{"date":"1397/03/24 14:32","price":666.63},{"date":"1397/03/24 15:00","price":666.88},{"date":"1397/03/24 15:32","price":664.38},{"date":"1397/03/24 16:00","price":666.88},{"date":"1397/03/24 16:32","price":666.13},{"date":"1397/03/24 17:00","price":667.38},{"date":"1397/03/24 17:32","price":667.88},{"date":"1397/03/24 18:00","price":668.88},{"date":"1397/03/24 18:32","price":666.13},{"date":"1397/03/24 19:00","price":664.88},{"date":"1397/03/24 19:32","price":661.38},{"date":"1397/03/24 20:00","price":661.88},{"date":"1397/03/24 20:32","price":660.88},{"date":"1397/03/24 21:00","price":661.38},{"date":"1397/03/24 21:32","price":661.13},{"date":"1397/03/24 22:00","price":661.38},{"date":"1397/03/24 22:32","price":660.88},{"date":"1397/03/24 23:00","price":660.63},{"date":"1397/03/24 23:32","price":660.75}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398