کمترین: 
2.1561
بیشترین: 
2.1845
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1594
زمان: 
3/24 23:32
قیمت نفت کوره امروز 24 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 2.1594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 00:00","price":2.1845},{"date":"1397/03/24 00:32","price":2.1829},{"date":"1397/03/24 01:00","price":2.1817},{"date":"1397/03/24 01:32","price":2.1799},{"date":"1397/03/24 02:00","price":2.1791},{"date":"1397/03/24 03:00","price":2.1783},{"date":"1397/03/24 03:32","price":2.1797},{"date":"1397/03/24 04:00","price":2.1794},{"date":"1397/03/24 04:32","price":2.1789},{"date":"1397/03/24 05:00","price":2.1772},{"date":"1397/03/24 05:32","price":2.1779},{"date":"1397/03/24 06:00","price":2.1794},{"date":"1397/03/24 06:32","price":2.1825},{"date":"1397/03/24 07:32","price":2.1821},{"date":"1397/03/24 08:00","price":2.181},{"date":"1397/03/24 08:32","price":2.1801},{"date":"1397/03/24 09:32","price":2.1806},{"date":"1397/03/24 10:00","price":2.1822},{"date":"1397/03/24 10:32","price":2.1794},{"date":"1397/03/24 11:00","price":2.1784},{"date":"1397/03/24 11:32","price":2.1796},{"date":"1397/03/24 12:00","price":2.1768},{"date":"1397/03/24 12:32","price":2.1776},{"date":"1397/03/24 13:00","price":2.1734},{"date":"1397/03/24 13:32","price":2.1803},{"date":"1397/03/24 14:00","price":2.1804},{"date":"1397/03/24 14:32","price":2.1746},{"date":"1397/03/24 15:00","price":2.1756},{"date":"1397/03/24 15:32","price":2.1684},{"date":"1397/03/24 16:00","price":2.1766},{"date":"1397/03/24 16:32","price":2.173},{"date":"1397/03/24 17:00","price":2.1766},{"date":"1397/03/24 17:32","price":2.1803},{"date":"1397/03/24 18:00","price":2.1845},{"date":"1397/03/24 18:32","price":2.1749},{"date":"1397/03/24 19:00","price":2.171},{"date":"1397/03/24 19:32","price":2.1561},{"date":"1397/03/24 20:00","price":2.1627},{"date":"1397/03/24 20:32","price":2.1572},{"date":"1397/03/24 21:00","price":2.1595},{"date":"1397/03/24 21:32","price":2.1582},{"date":"1397/03/24 22:00","price":2.1595},{"date":"1397/03/24 22:32","price":2.1589},{"date":"1397/03/24 23:00","price":2.1585},{"date":"1397/03/24 23:32","price":2.1594}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398