کمترین: 
75.86
بیشترین: 
76.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76
زمان: 
3/24 23:32
قیمت نفت برنت امروز 24 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 00:00","price":76.73},{"date":"1397/03/24 00:32","price":76.62},{"date":"1397/03/24 01:00","price":76.63},{"date":"1397/03/24 01:32","price":76.53},{"date":"1397/03/24 02:00","price":76.47},{"date":"1397/03/24 02:32","price":76.5},{"date":"1397/03/24 03:00","price":76.52},{"date":"1397/03/24 05:00","price":76.44},{"date":"1397/03/24 05:32","price":76.46},{"date":"1397/03/24 06:00","price":76.54},{"date":"1397/03/24 06:32","price":76.68},{"date":"1397/03/24 07:00","price":76.61},{"date":"1397/03/24 07:32","price":76.56},{"date":"1397/03/24 08:00","price":76.53},{"date":"1397/03/24 08:32","price":76.5},{"date":"1397/03/24 09:32","price":76.54},{"date":"1397/03/24 10:00","price":76.58},{"date":"1397/03/24 10:32","price":76.47},{"date":"1397/03/24 11:00","price":76.39},{"date":"1397/03/24 11:32","price":76.48},{"date":"1397/03/24 12:00","price":76.39},{"date":"1397/03/24 12:32","price":76.52},{"date":"1397/03/24 13:00","price":76.34},{"date":"1397/03/24 13:32","price":76.78},{"date":"1397/03/24 14:32","price":76.55},{"date":"1397/03/24 15:00","price":76.62},{"date":"1397/03/24 15:32","price":76.39},{"date":"1397/03/24 16:00","price":76.72},{"date":"1397/03/24 16:32","price":76.61},{"date":"1397/03/24 17:00","price":76.77},{"date":"1397/03/24 17:32","price":76.8},{"date":"1397/03/24 18:00","price":76.83},{"date":"1397/03/24 18:32","price":76.52},{"date":"1397/03/24 19:00","price":76.44},{"date":"1397/03/24 19:32","price":75.99},{"date":"1397/03/24 20:00","price":76.12},{"date":"1397/03/24 20:32","price":76.02},{"date":"1397/03/24 21:00","price":76.08},{"date":"1397/03/24 22:00","price":76.03},{"date":"1397/03/24 22:32","price":76.06},{"date":"1397/03/24 23:00","price":75.86},{"date":"1397/03/24 23:32","price":76}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398