کمترین: 
6240
بیشترین: 
6638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6638
زمان: 
3/24 23:30
قیمت بیت کوین امروز 24 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 6638 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 00:00","price":6268},{"date":"1397/03/24 00:30","price":6279},{"date":"1397/03/24 01:30","price":6240},{"date":"1397/03/24 02:00","price":6264.9},{"date":"1397/03/24 02:30","price":6240},{"date":"1397/03/24 03:00","price":6277.9},{"date":"1397/03/24 06:30","price":6284.7},{"date":"1397/03/24 07:00","price":6396.6},{"date":"1397/03/24 09:30","price":6472.7},{"date":"1397/03/24 11:00","price":6473.4},{"date":"1397/03/24 11:30","price":6475.1},{"date":"1397/03/24 12:00","price":6478.7},{"date":"1397/03/24 12:30","price":6454.9},{"date":"1397/03/24 13:00","price":6478.5},{"date":"1397/03/24 14:00","price":6484.2},{"date":"1397/03/24 15:00","price":6499.8},{"date":"1397/03/24 15:30","price":6495.7},{"date":"1397/03/24 16:00","price":6490.6},{"date":"1397/03/24 16:30","price":6519.8},{"date":"1397/03/24 17:30","price":6485},{"date":"1397/03/24 18:00","price":6479.8},{"date":"1397/03/24 18:30","price":6406.6},{"date":"1397/03/24 19:00","price":6390.6},{"date":"1397/03/24 19:30","price":6417.6},{"date":"1397/03/24 20:00","price":6412.8},{"date":"1397/03/24 20:30","price":6385},{"date":"1397/03/24 21:00","price":6365.9},{"date":"1397/03/24 22:00","price":6567.8},{"date":"1397/03/24 23:00","price":6603.4},{"date":"1397/03/24 23:30","price":6638}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398