کمترین: 
66.47
بیشترین: 
67.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.95
زمان: 
3/24 23:32
قیمت نفت سبک امروز 24 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 66.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 00:00","price":66.73},{"date":"1397/03/24 00:32","price":66.69},{"date":"1397/03/24 01:00","price":66.68},{"date":"1397/03/24 01:32","price":66.64},{"date":"1397/03/24 02:00","price":66.62},{"date":"1397/03/24 03:00","price":66.6},{"date":"1397/03/24 03:32","price":66.67},{"date":"1397/03/24 04:00","price":66.64},{"date":"1397/03/24 05:00","price":66.58},{"date":"1397/03/24 05:32","price":66.59},{"date":"1397/03/24 06:00","price":66.65},{"date":"1397/03/24 06:32","price":66.7},{"date":"1397/03/24 07:00","price":66.68},{"date":"1397/03/24 07:32","price":66.67},{"date":"1397/03/24 08:00","price":66.62},{"date":"1397/03/24 10:00","price":66.64},{"date":"1397/03/24 10:32","price":66.56},{"date":"1397/03/24 11:00","price":66.58},{"date":"1397/03/24 11:32","price":66.64},{"date":"1397/03/24 12:32","price":66.67},{"date":"1397/03/24 13:00","price":66.56},{"date":"1397/03/24 13:32","price":66.77},{"date":"1397/03/24 14:00","price":66.72},{"date":"1397/03/24 14:32","price":66.74},{"date":"1397/03/24 15:00","price":66.78},{"date":"1397/03/24 15:32","price":66.81},{"date":"1397/03/24 16:00","price":66.94},{"date":"1397/03/24 16:32","price":66.89},{"date":"1397/03/24 17:00","price":67.06},{"date":"1397/03/24 17:32","price":67.11},{"date":"1397/03/24 18:32","price":66.92},{"date":"1397/03/24 19:00","price":66.89},{"date":"1397/03/24 19:32","price":66.53},{"date":"1397/03/24 20:32","price":66.47},{"date":"1397/03/24 21:00","price":66.67},{"date":"1397/03/24 21:32","price":66.61},{"date":"1397/03/24 22:00","price":66.59},{"date":"1397/03/24 22:32","price":66.61},{"date":"1397/03/24 23:00","price":66.73},{"date":"1397/03/24 23:32","price":66.95}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398