کمترین: 
4085
بیشترین: 
4196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4112
زمان: 
3/23 20:10
قیمت منات آذربایجان امروز 23 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 4112 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":4114},{"date":"1397/03/23 10:40","price":4113},{"date":"1397/03/23 10:50","price":4114},{"date":"1397/03/23 11:10","price":4115},{"date":"1397/03/23 11:40","price":4140},{"date":"1397/03/23 12:00","price":4156},{"date":"1397/03/23 12:20","price":4151},{"date":"1397/03/23 12:30","price":4129},{"date":"1397/03/23 12:40","price":4133},{"date":"1397/03/23 12:50","price":4140},{"date":"1397/03/23 13:00","price":4159},{"date":"1397/03/23 13:20","price":4149},{"date":"1397/03/23 13:40","price":4180},{"date":"1397/03/23 13:50","price":4188},{"date":"1397/03/23 14:00","price":4196},{"date":"1397/03/23 14:10","price":4177},{"date":"1397/03/23 14:30","price":4180},{"date":"1397/03/23 14:50","price":4154},{"date":"1397/03/23 15:00","price":4119},{"date":"1397/03/23 15:10","price":4126},{"date":"1397/03/23 15:20","price":4129},{"date":"1397/03/23 15:30","price":4085},{"date":"1397/03/23 15:40","price":4157},{"date":"1397/03/23 15:50","price":4136},{"date":"1397/03/23 16:00","price":4135},{"date":"1397/03/23 16:10","price":4144},{"date":"1397/03/23 16:20","price":4148},{"date":"1397/03/23 16:30","price":4159},{"date":"1397/03/23 16:40","price":4163},{"date":"1397/03/23 16:50","price":4159},{"date":"1397/03/23 17:00","price":4158},{"date":"1397/03/23 17:10","price":4157},{"date":"1397/03/23 17:20","price":4140},{"date":"1397/03/23 17:30","price":4101},{"date":"1397/03/23 17:40","price":4097},{"date":"1397/03/23 17:50","price":4104},{"date":"1397/03/23 18:00","price":4116},{"date":"1397/03/23 18:20","price":4130},{"date":"1397/03/23 18:30","price":4107},{"date":"1397/03/23 18:40","price":4105},{"date":"1397/03/23 18:50","price":4115},{"date":"1397/03/23 19:00","price":4114},{"date":"1397/03/23 19:10","price":4122},{"date":"1397/03/23 19:20","price":4123},{"date":"1397/03/23 19:30","price":4121},{"date":"1397/03/23 19:50","price":4120},{"date":"1397/03/23 20:00","price":4111},{"date":"1397/03/23 20:10","price":4112}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398