کمترین: 
217
بیشترین: 
223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
218
زمان: 
3/23 20:00
قیمت بات تایلند امروز 23 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 خرداد 1397 , 218 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":219},{"date":"1397/03/23 10:30","price":218},{"date":"1397/03/23 11:00","price":219},{"date":"1397/03/23 11:10","price":218},{"date":"1397/03/23 11:20","price":219},{"date":"1397/03/23 12:00","price":221},{"date":"1397/03/23 12:30","price":219},{"date":"1397/03/23 12:50","price":220},{"date":"1397/03/23 13:40","price":222},{"date":"1397/03/23 14:10","price":223},{"date":"1397/03/23 14:30","price":222},{"date":"1397/03/23 14:50","price":220},{"date":"1397/03/23 15:00","price":219},{"date":"1397/03/23 15:30","price":217},{"date":"1397/03/23 15:50","price":219},{"date":"1397/03/23 16:20","price":220},{"date":"1397/03/23 16:50","price":221},{"date":"1397/03/23 17:20","price":220},{"date":"1397/03/23 17:30","price":218},{"date":"1397/03/23 18:20","price":219},{"date":"1397/03/23 18:30","price":218},{"date":"1397/03/23 18:50","price":219},{"date":"1397/03/23 20:00","price":218}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398