کمترین: 
871
بیشترین: 
895
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
877
زمان: 
3/23 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 23 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":875},{"date":"1397/03/23 11:00","price":874},{"date":"1397/03/23 11:10","price":873},{"date":"1397/03/23 11:20","price":874},{"date":"1397/03/23 11:40","price":879},{"date":"1397/03/23 11:50","price":880},{"date":"1397/03/23 12:00","price":884},{"date":"1397/03/23 12:20","price":885},{"date":"1397/03/23 12:30","price":878},{"date":"1397/03/23 12:40","price":879},{"date":"1397/03/23 12:50","price":881},{"date":"1397/03/23 13:00","price":884},{"date":"1397/03/23 13:20","price":882},{"date":"1397/03/23 13:40","price":890},{"date":"1397/03/23 13:50","price":891},{"date":"1397/03/23 14:00","price":894},{"date":"1397/03/23 14:10","price":895},{"date":"1397/03/23 14:30","price":890},{"date":"1397/03/23 14:50","price":886},{"date":"1397/03/23 15:00","price":879},{"date":"1397/03/23 15:10","price":881},{"date":"1397/03/23 15:20","price":882},{"date":"1397/03/23 15:30","price":871},{"date":"1397/03/23 15:40","price":877},{"date":"1397/03/23 15:50","price":882},{"date":"1397/03/23 16:00","price":881},{"date":"1397/03/23 16:10","price":884},{"date":"1397/03/23 16:30","price":886},{"date":"1397/03/23 17:20","price":882},{"date":"1397/03/23 17:30","price":874},{"date":"1397/03/23 17:50","price":875},{"date":"1397/03/23 18:00","price":877},{"date":"1397/03/23 18:20","price":881},{"date":"1397/03/23 18:30","price":875},{"date":"1397/03/23 18:50","price":876},{"date":"1397/03/23 19:00","price":877},{"date":"1397/03/23 19:10","price":876},{"date":"1397/03/23 19:20","price":879},{"date":"1397/03/23 19:40","price":878},{"date":"1397/03/23 20:00","price":877}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398