کمترین: 
1106
بیشترین: 
1132
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1110
زمان: 
3/23 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 23 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":1109},{"date":"1397/03/23 11:00","price":1108},{"date":"1397/03/23 11:30","price":1109},{"date":"1397/03/23 11:40","price":1115},{"date":"1397/03/23 11:50","price":1116},{"date":"1397/03/23 12:00","price":1120},{"date":"1397/03/23 12:20","price":1122},{"date":"1397/03/23 12:30","price":1113},{"date":"1397/03/23 12:40","price":1114},{"date":"1397/03/23 12:50","price":1116},{"date":"1397/03/23 13:00","price":1120},{"date":"1397/03/23 13:20","price":1118},{"date":"1397/03/23 13:40","price":1127},{"date":"1397/03/23 13:50","price":1129},{"date":"1397/03/23 14:10","price":1132},{"date":"1397/03/23 14:30","price":1126},{"date":"1397/03/23 14:50","price":1121},{"date":"1397/03/23 15:00","price":1113},{"date":"1397/03/23 15:10","price":1115},{"date":"1397/03/23 15:30","price":1107},{"date":"1397/03/23 15:40","price":1106},{"date":"1397/03/23 15:50","price":1116},{"date":"1397/03/23 16:10","price":1118},{"date":"1397/03/23 16:20","price":1119},{"date":"1397/03/23 16:30","price":1122},{"date":"1397/03/23 16:40","price":1123},{"date":"1397/03/23 16:50","price":1122},{"date":"1397/03/23 17:10","price":1123},{"date":"1397/03/23 17:20","price":1118},{"date":"1397/03/23 17:30","price":1107},{"date":"1397/03/23 17:40","price":1108},{"date":"1397/03/23 17:50","price":1109},{"date":"1397/03/23 18:00","price":1112},{"date":"1397/03/23 18:10","price":1113},{"date":"1397/03/23 18:20","price":1117},{"date":"1397/03/23 18:30","price":1110},{"date":"1397/03/23 18:40","price":1109},{"date":"1397/03/23 18:50","price":1112},{"date":"1397/03/23 19:00","price":1111},{"date":"1397/03/23 19:20","price":1115},{"date":"1397/03/23 19:30","price":1113},{"date":"1397/03/23 20:00","price":1111},{"date":"1397/03/23 20:10","price":1112},{"date":"1397/03/23 20:20","price":1110}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398