کمترین: 
1924
بیشترین: 
1972
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1930
زمان: 
3/23 20:00
قیمت ریال قطر امروز 23 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":1932},{"date":"1397/03/23 10:30","price":1931},{"date":"1397/03/23 11:10","price":1932},{"date":"1397/03/23 11:50","price":1944},{"date":"1397/03/23 12:00","price":1951},{"date":"1397/03/23 12:20","price":1954},{"date":"1397/03/23 12:30","price":1938},{"date":"1397/03/23 12:40","price":1940},{"date":"1397/03/23 12:50","price":1944},{"date":"1397/03/23 13:00","price":1952},{"date":"1397/03/23 13:20","price":1949},{"date":"1397/03/23 13:40","price":1963},{"date":"1397/03/23 13:50","price":1967},{"date":"1397/03/23 14:00","price":1966},{"date":"1397/03/23 14:10","price":1972},{"date":"1397/03/23 14:30","price":1961},{"date":"1397/03/23 14:50","price":1951},{"date":"1397/03/23 15:00","price":1939},{"date":"1397/03/23 15:10","price":1938},{"date":"1397/03/23 15:20","price":1944},{"date":"1397/03/23 15:30","price":1926},{"date":"1397/03/23 15:40","price":1924},{"date":"1397/03/23 15:50","price":1942},{"date":"1397/03/23 16:00","price":1941},{"date":"1397/03/23 16:10","price":1940},{"date":"1397/03/23 16:20","price":1947},{"date":"1397/03/23 16:50","price":1952},{"date":"1397/03/23 17:10","price":1951},{"date":"1397/03/23 17:20","price":1944},{"date":"1397/03/23 17:30","price":1930},{"date":"1397/03/23 17:40","price":1925},{"date":"1397/03/23 17:50","price":1927},{"date":"1397/03/23 18:00","price":1932},{"date":"1397/03/23 18:10","price":1933},{"date":"1397/03/23 18:20","price":1940},{"date":"1397/03/23 18:30","price":1928},{"date":"1397/03/23 18:40","price":1927},{"date":"1397/03/23 18:50","price":1931},{"date":"1397/03/23 19:20","price":1936},{"date":"1397/03/23 19:30","price":1934},{"date":"1397/03/23 20:00","price":1930}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398