کمترین: 
1863
بیشترین: 
1915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1876
زمان: 
3/23 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 23 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1876 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":1878},{"date":"1397/03/23 11:20","price":1879},{"date":"1397/03/23 11:40","price":1890},{"date":"1397/03/23 12:00","price":1896},{"date":"1397/03/23 12:20","price":1894},{"date":"1397/03/23 12:30","price":1884},{"date":"1397/03/23 12:40","price":1886},{"date":"1397/03/23 12:50","price":1889},{"date":"1397/03/23 13:00","price":1897},{"date":"1397/03/23 13:20","price":1893},{"date":"1397/03/23 13:40","price":1907},{"date":"1397/03/23 13:50","price":1911},{"date":"1397/03/23 14:00","price":1915},{"date":"1397/03/23 14:10","price":1905},{"date":"1397/03/23 14:30","price":1908},{"date":"1397/03/23 14:50","price":1895},{"date":"1397/03/23 15:00","price":1880},{"date":"1397/03/23 15:10","price":1883},{"date":"1397/03/23 15:20","price":1884},{"date":"1397/03/23 15:30","price":1863},{"date":"1397/03/23 15:40","price":1896},{"date":"1397/03/23 15:50","price":1886},{"date":"1397/03/23 16:10","price":1891},{"date":"1397/03/23 16:20","price":1892},{"date":"1397/03/23 16:30","price":1897},{"date":"1397/03/23 16:40","price":1899},{"date":"1397/03/23 16:50","price":1897},{"date":"1397/03/23 17:00","price":1896},{"date":"1397/03/23 17:10","price":1897},{"date":"1397/03/23 17:20","price":1889},{"date":"1397/03/23 17:30","price":1871},{"date":"1397/03/23 17:40","price":1868},{"date":"1397/03/23 17:50","price":1872},{"date":"1397/03/23 18:00","price":1878},{"date":"1397/03/23 18:20","price":1884},{"date":"1397/03/23 18:30","price":1874},{"date":"1397/03/23 18:40","price":1873},{"date":"1397/03/23 18:50","price":1877},{"date":"1397/03/23 19:00","price":1876},{"date":"1397/03/23 19:10","price":1877},{"date":"1397/03/23 19:20","price":1881},{"date":"1397/03/23 19:30","price":1880},{"date":"1397/03/23 20:00","price":1875},{"date":"1397/03/23 20:10","price":1877},{"date":"1397/03/23 20:20","price":1876}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399