کمترین: 
4913
بیشترین: 
5045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4954
زمان: 
3/23 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 23 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 23 خرداد 1397 , 4954 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":4935},{"date":"1397/03/23 10:30","price":4934},{"date":"1397/03/23 10:40","price":4933},{"date":"1397/03/23 11:00","price":4930},{"date":"1397/03/23 11:10","price":4931},{"date":"1397/03/23 11:20","price":4932},{"date":"1397/03/23 11:30","price":4931},{"date":"1397/03/23 11:40","price":4960},{"date":"1397/03/23 11:50","price":4961},{"date":"1397/03/23 12:00","price":4986},{"date":"1397/03/23 12:20","price":4991},{"date":"1397/03/23 12:30","price":4949},{"date":"1397/03/23 12:40","price":4954},{"date":"1397/03/23 12:50","price":4963},{"date":"1397/03/23 13:00","price":4984},{"date":"1397/03/23 13:20","price":4975},{"date":"1397/03/23 13:40","price":5015},{"date":"1397/03/23 13:50","price":5027},{"date":"1397/03/23 14:00","price":5036},{"date":"1397/03/23 14:10","price":5045},{"date":"1397/03/23 14:30","price":5017},{"date":"1397/03/23 14:50","price":4993},{"date":"1397/03/23 15:00","price":4956},{"date":"1397/03/23 15:10","price":4962},{"date":"1397/03/23 15:20","price":4966},{"date":"1397/03/23 15:30","price":4913},{"date":"1397/03/23 15:40","price":4947},{"date":"1397/03/23 15:50","price":4972},{"date":"1397/03/23 16:10","price":4985},{"date":"1397/03/23 16:20","price":4991},{"date":"1397/03/23 16:30","price":5004},{"date":"1397/03/23 16:40","price":5005},{"date":"1397/03/23 16:50","price":5006},{"date":"1397/03/23 17:00","price":5005},{"date":"1397/03/23 17:20","price":4987},{"date":"1397/03/23 17:30","price":4941},{"date":"1397/03/23 17:40","price":4939},{"date":"1397/03/23 17:50","price":4947},{"date":"1397/03/23 18:00","price":4960},{"date":"1397/03/23 18:10","price":4958},{"date":"1397/03/23 18:20","price":4979},{"date":"1397/03/23 18:30","price":4944},{"date":"1397/03/23 18:40","price":4942},{"date":"1397/03/23 18:50","price":4949},{"date":"1397/03/23 19:00","price":4953},{"date":"1397/03/23 19:20","price":4967},{"date":"1397/03/23 19:30","price":4958},{"date":"1397/03/23 19:50","price":4961},{"date":"1397/03/23 20:00","price":4951},{"date":"1397/03/23 20:10","price":4954}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398