کمترین: 
5382
بیشترین: 
5512
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5419
زمان: 
3/23 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 23 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 خرداد 1397 , 5419 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":5406},{"date":"1397/03/23 10:30","price":5403},{"date":"1397/03/23 10:40","price":5402},{"date":"1397/03/23 11:00","price":5401},{"date":"1397/03/23 11:30","price":5399},{"date":"1397/03/23 11:40","price":5436},{"date":"1397/03/23 11:50","price":5433},{"date":"1397/03/23 12:00","price":5456},{"date":"1397/03/23 12:20","price":5460},{"date":"1397/03/23 12:30","price":5415},{"date":"1397/03/23 12:40","price":5423},{"date":"1397/03/23 12:50","price":5433},{"date":"1397/03/23 13:00","price":5454},{"date":"1397/03/23 13:20","price":5445},{"date":"1397/03/23 13:40","price":5484},{"date":"1397/03/23 13:50","price":5496},{"date":"1397/03/23 14:00","price":5494},{"date":"1397/03/23 14:10","price":5512},{"date":"1397/03/23 14:30","price":5482},{"date":"1397/03/23 14:50","price":5454},{"date":"1397/03/23 15:00","price":5414},{"date":"1397/03/23 15:10","price":5421},{"date":"1397/03/23 15:20","price":5425},{"date":"1397/03/23 15:30","price":5386},{"date":"1397/03/23 15:40","price":5382},{"date":"1397/03/23 15:50","price":5431},{"date":"1397/03/23 16:10","price":5428},{"date":"1397/03/23 16:20","price":5446},{"date":"1397/03/23 16:30","price":5460},{"date":"1397/03/23 16:40","price":5465},{"date":"1397/03/23 16:50","price":5461},{"date":"1397/03/23 17:00","price":5463},{"date":"1397/03/23 17:10","price":5462},{"date":"1397/03/23 17:20","price":5443},{"date":"1397/03/23 17:30","price":5388},{"date":"1397/03/23 17:40","price":5392},{"date":"1397/03/23 17:50","price":5399},{"date":"1397/03/23 18:00","price":5416},{"date":"1397/03/23 18:10","price":5417},{"date":"1397/03/23 18:20","price":5438},{"date":"1397/03/23 18:30","price":5402},{"date":"1397/03/23 18:50","price":5415},{"date":"1397/03/23 19:00","price":5416},{"date":"1397/03/23 19:20","price":5435},{"date":"1397/03/23 19:30","price":5431},{"date":"1397/03/23 19:40","price":5433},{"date":"1397/03/23 19:50","price":5437},{"date":"1397/03/23 20:00","price":5419},{"date":"1397/03/23 20:10","price":5420},{"date":"1397/03/23 20:20","price":5419}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398