کمترین: 
1888
بیشترین: 
1938
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1894
زمان: 
3/23 20:20
قیمت درهم امارات امروز 23 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":1916},{"date":"1397/03/23 10:30","price":1915},{"date":"1397/03/23 11:20","price":1916},{"date":"1397/03/23 11:50","price":1928},{"date":"1397/03/23 12:00","price":1935},{"date":"1397/03/23 12:20","price":1938},{"date":"1397/03/23 12:30","price":1902},{"date":"1397/03/23 12:40","price":1904},{"date":"1397/03/23 12:50","price":1908},{"date":"1397/03/23 13:00","price":1915},{"date":"1397/03/23 13:20","price":1913},{"date":"1397/03/23 13:40","price":1926},{"date":"1397/03/23 13:50","price":1930},{"date":"1397/03/23 14:00","price":1929},{"date":"1397/03/23 14:10","price":1936},{"date":"1397/03/23 14:30","price":1925},{"date":"1397/03/23 14:50","price":1914},{"date":"1397/03/23 15:00","price":1899},{"date":"1397/03/23 15:10","price":1901},{"date":"1397/03/23 15:20","price":1904},{"date":"1397/03/23 15:30","price":1889},{"date":"1397/03/23 15:40","price":1888},{"date":"1397/03/23 15:50","price":1915},{"date":"1397/03/23 16:10","price":1914},{"date":"1397/03/23 16:20","price":1921},{"date":"1397/03/23 16:30","price":1926},{"date":"1397/03/23 16:40","price":1928},{"date":"1397/03/23 16:50","price":1926},{"date":"1397/03/23 17:10","price":1925},{"date":"1397/03/23 17:20","price":1917},{"date":"1397/03/23 17:30","price":1903},{"date":"1397/03/23 17:40","price":1889},{"date":"1397/03/23 17:50","price":1891},{"date":"1397/03/23 18:00","price":1896},{"date":"1397/03/23 18:10","price":1897},{"date":"1397/03/23 18:20","price":1904},{"date":"1397/03/23 18:30","price":1892},{"date":"1397/03/23 18:50","price":1896},{"date":"1397/03/23 19:10","price":1895},{"date":"1397/03/23 19:20","price":1901},{"date":"1397/03/23 19:30","price":1898},{"date":"1397/03/23 20:00","price":1894},{"date":"1397/03/23 20:10","price":1895},{"date":"1397/03/23 20:20","price":1894}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398