کمترین: 
210550
بیشترین: 
217820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
211980
زمان: 
3/23 22:45
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 23 خرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 23 خرداد 1397 , 211980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":210760},{"date":"1397/03/23 10:35","price":210780},{"date":"1397/03/23 10:45","price":210760},{"date":"1397/03/23 11:15","price":210730},{"date":"1397/03/23 11:25","price":210760},{"date":"1397/03/23 11:35","price":210730},{"date":"1397/03/23 11:55","price":212400},{"date":"1397/03/23 12:05","price":214010},{"date":"1397/03/23 12:15","price":212860},{"date":"1397/03/23 12:25","price":213550},{"date":"1397/03/23 12:35","price":214820},{"date":"1397/03/23 12:45","price":214470},{"date":"1397/03/23 12:55","price":214130},{"date":"1397/03/23 13:00","price":214940},{"date":"1397/03/23 13:15","price":215510},{"date":"1397/03/23 13:25","price":215980},{"date":"1397/03/23 13:40","price":216090},{"date":"1397/03/23 13:45","price":216780},{"date":"1397/03/23 13:55","price":216320},{"date":"1397/03/23 14:05","price":216550},{"date":"1397/03/23 14:20","price":217130},{"date":"1397/03/23 14:25","price":217820},{"date":"1397/03/23 14:35","price":216900},{"date":"1397/03/23 14:45","price":217130},{"date":"1397/03/23 14:55","price":216670},{"date":"1397/03/23 15:05","price":215860},{"date":"1397/03/23 15:15","price":216440},{"date":"1397/03/23 15:25","price":215400},{"date":"1397/03/23 15:35","price":215170},{"date":"1397/03/23 15:45","price":214710},{"date":"1397/03/23 15:55","price":214590},{"date":"1397/03/23 16:05","price":214360},{"date":"1397/03/23 16:15","price":214010},{"date":"1397/03/23 16:25","price":214360},{"date":"1397/03/23 16:35","price":214010},{"date":"1397/03/23 16:45","price":214130},{"date":"1397/03/23 16:55","price":213440},{"date":"1397/03/23 17:05","price":213550},{"date":"1397/03/23 17:15","price":212280},{"date":"1397/03/23 17:25","price":211820},{"date":"1397/03/23 17:35","price":210900},{"date":"1397/03/23 17:45","price":211030},{"date":"1397/03/23 17:50","price":211940},{"date":"1397/03/23 17:55","price":212400},{"date":"1397/03/23 18:15","price":211360},{"date":"1397/03/23 18:25","price":210550},{"date":"1397/03/23 18:35","price":210670},{"date":"1397/03/23 18:45","price":211360},{"date":"1397/03/23 18:55","price":211590},{"date":"1397/03/23 19:05","price":212050},{"date":"1397/03/23 19:15","price":212070},{"date":"1397/03/23 19:25","price":211940},{"date":"1397/03/23 19:35","price":211680},{"date":"1397/03/23 19:45","price":211700},{"date":"1397/03/23 20:05","price":211750},{"date":"1397/03/23 20:15","price":211840},{"date":"1397/03/23 20:25","price":212050},{"date":"1397/03/23 20:45","price":211940},{"date":"1397/03/23 20:55","price":211960},{"date":"1397/03/23 21:05","price":211820},{"date":"1397/03/23 21:35","price":211800},{"date":"1397/03/23 21:45","price":211700},{"date":"1397/03/23 21:55","price":211470},{"date":"1397/03/23 22:05","price":211500},{"date":"1397/03/23 22:15","price":211800},{"date":"1397/03/23 22:25","price":211770},{"date":"1397/03/23 22:30","price":212050},{"date":"1397/03/23 22:45","price":211980}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398