کمترین: 
11241.8
بیشترین: 
11241.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11241.8
زمان: 
3/23 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 23 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 11241.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":11241.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398