کمترین: 
2.917
بیشترین: 
2.977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.963
زمان: 
3/23 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 23 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 2.963 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 00:00","price":2.938},{"date":"1397/03/23 00:32","price":2.939},{"date":"1397/03/23 01:00","price":2.942},{"date":"1397/03/23 01:32","price":2.944},{"date":"1397/03/23 02:00","price":2.942},{"date":"1397/03/23 03:00","price":2.938},{"date":"1397/03/23 04:32","price":2.933},{"date":"1397/03/23 05:00","price":2.931},{"date":"1397/03/23 06:08","price":2.933},{"date":"1397/03/23 07:00","price":2.922},{"date":"1397/03/23 07:32","price":2.926},{"date":"1397/03/23 08:00","price":2.925},{"date":"1397/03/23 08:32","price":2.922},{"date":"1397/03/23 09:00","price":2.924},{"date":"1397/03/23 09:32","price":2.921},{"date":"1397/03/23 10:00","price":2.929},{"date":"1397/03/23 11:00","price":2.922},{"date":"1397/03/23 11:32","price":2.917},{"date":"1397/03/23 12:32","price":2.918},{"date":"1397/03/23 13:00","price":2.926},{"date":"1397/03/23 13:32","price":2.929},{"date":"1397/03/23 14:08","price":2.925},{"date":"1397/03/23 14:32","price":2.926},{"date":"1397/03/23 15:00","price":2.933},{"date":"1397/03/23 15:32","price":2.938},{"date":"1397/03/23 16:00","price":2.942},{"date":"1397/03/23 16:32","price":2.939},{"date":"1397/03/23 17:00","price":2.958},{"date":"1397/03/23 17:32","price":2.962},{"date":"1397/03/23 18:00","price":2.952},{"date":"1397/03/23 18:32","price":2.972},{"date":"1397/03/23 19:00","price":2.97},{"date":"1397/03/23 20:08","price":2.977},{"date":"1397/03/23 20:32","price":2.97},{"date":"1397/03/23 21:00","price":2.968},{"date":"1397/03/23 21:32","price":2.974},{"date":"1397/03/23 22:00","price":2.969},{"date":"1397/03/23 22:32","price":2.961},{"date":"1397/03/23 23:00","price":2.963}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398