کمترین: 
2.0725
بیشترین: 
2.1291
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1242
زمان: 
3/23 23:32
قیمت بنزین امروز 23 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 2.1242 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 00:00","price":2.0885},{"date":"1397/03/23 00:32","price":2.0865},{"date":"1397/03/23 01:00","price":2.086},{"date":"1397/03/23 01:32","price":2.082},{"date":"1397/03/23 02:00","price":2.0795},{"date":"1397/03/23 03:00","price":2.0805},{"date":"1397/03/23 03:32","price":2.075},{"date":"1397/03/23 04:00","price":2.0775},{"date":"1397/03/23 05:00","price":2.0795},{"date":"1397/03/23 05:32","price":2.0805},{"date":"1397/03/23 06:08","price":2.0815},{"date":"1397/03/23 06:32","price":2.0835},{"date":"1397/03/23 07:00","price":2.083},{"date":"1397/03/23 07:32","price":2.0825},{"date":"1397/03/23 08:00","price":2.082},{"date":"1397/03/23 08:32","price":2.0815},{"date":"1397/03/23 09:32","price":2.0825},{"date":"1397/03/23 10:32","price":2.0835},{"date":"1397/03/23 11:00","price":2.079},{"date":"1397/03/23 11:32","price":2.0757},{"date":"1397/03/23 12:00","price":2.0725},{"date":"1397/03/23 12:32","price":2.0745},{"date":"1397/03/23 13:00","price":2.0805},{"date":"1397/03/23 13:32","price":2.0785},{"date":"1397/03/23 14:32","price":2.0749},{"date":"1397/03/23 15:00","price":2.085},{"date":"1397/03/23 15:32","price":2.0875},{"date":"1397/03/23 16:00","price":2.0825},{"date":"1397/03/23 16:32","price":2.0845},{"date":"1397/03/23 17:00","price":2.087},{"date":"1397/03/23 17:32","price":2.086},{"date":"1397/03/23 18:00","price":2.0882},{"date":"1397/03/23 18:32","price":2.088},{"date":"1397/03/23 19:00","price":2.087},{"date":"1397/03/23 19:32","price":2.1195},{"date":"1397/03/23 20:08","price":2.1215},{"date":"1397/03/23 20:32","price":2.121},{"date":"1397/03/23 21:00","price":2.1181},{"date":"1397/03/23 21:32","price":2.1205},{"date":"1397/03/23 22:00","price":2.1291},{"date":"1397/03/23 22:32","price":2.125},{"date":"1397/03/23 23:00","price":2.1244},{"date":"1397/03/23 23:32","price":2.1242}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399