کمترین: 
658.88
بیشترین: 
670.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
669.13
زمان: 
3/23 23:32
قیمت گازوئیل امروز 23 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 669.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 00:00","price":662.88},{"date":"1397/03/23 00:32","price":663},{"date":"1397/03/23 01:00","price":662.88},{"date":"1397/03/23 01:32","price":661.13},{"date":"1397/03/23 02:00","price":660.63},{"date":"1397/03/23 05:32","price":660.88},{"date":"1397/03/23 06:08","price":661.38},{"date":"1397/03/23 06:32","price":661.88},{"date":"1397/03/23 07:00","price":662.13},{"date":"1397/03/23 07:32","price":661.38},{"date":"1397/03/23 08:32","price":661.63},{"date":"1397/03/23 10:00","price":661.38},{"date":"1397/03/23 10:32","price":661.63},{"date":"1397/03/23 11:00","price":661.13},{"date":"1397/03/23 11:32","price":659.88},{"date":"1397/03/23 12:00","price":658.88},{"date":"1397/03/23 12:32","price":659.5},{"date":"1397/03/23 13:00","price":661.13},{"date":"1397/03/23 13:32","price":660.13},{"date":"1397/03/23 14:32","price":659.13},{"date":"1397/03/23 15:00","price":661.63},{"date":"1397/03/23 15:32","price":662.88},{"date":"1397/03/23 16:00","price":661.88},{"date":"1397/03/23 16:32","price":662.38},{"date":"1397/03/23 17:00","price":661.63},{"date":"1397/03/23 17:32","price":661.88},{"date":"1397/03/23 18:00","price":661.13},{"date":"1397/03/23 18:32","price":660.63},{"date":"1397/03/23 19:00","price":660.88},{"date":"1397/03/23 19:32","price":667.38},{"date":"1397/03/23 20:08","price":667.5},{"date":"1397/03/23 20:32","price":666.88},{"date":"1397/03/23 21:32","price":667.38},{"date":"1397/03/23 22:00","price":670.5},{"date":"1397/03/23 22:32","price":670.63},{"date":"1397/03/23 23:00","price":670.38},{"date":"1397/03/23 23:32","price":669.13}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398