کمترین: 
2.1435
بیشترین: 
2.1875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.182
زمان: 
3/23 23:32
قیمت نفت کوره امروز 23 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 2.182 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 00:00","price":2.1585},{"date":"1397/03/23 00:32","price":2.1579},{"date":"1397/03/23 01:00","price":2.1582},{"date":"1397/03/23 01:32","price":2.1514},{"date":"1397/03/23 02:00","price":2.1498},{"date":"1397/03/23 03:00","price":2.1507},{"date":"1397/03/23 03:32","price":2.1451},{"date":"1397/03/23 04:00","price":2.1481},{"date":"1397/03/23 04:32","price":2.1486},{"date":"1397/03/23 05:00","price":2.1497},{"date":"1397/03/23 05:32","price":2.1505},{"date":"1397/03/23 06:08","price":2.1517},{"date":"1397/03/23 06:32","price":2.1543},{"date":"1397/03/23 07:00","price":2.1545},{"date":"1397/03/23 07:32","price":2.1535},{"date":"1397/03/23 08:00","price":2.1528},{"date":"1397/03/23 08:32","price":2.1524},{"date":"1397/03/23 09:00","price":2.1522},{"date":"1397/03/23 09:32","price":2.1527},{"date":"1397/03/23 10:00","price":2.1524},{"date":"1397/03/23 10:32","price":2.1534},{"date":"1397/03/23 11:00","price":2.1505},{"date":"1397/03/23 11:32","price":2.1472},{"date":"1397/03/23 12:00","price":2.1446},{"date":"1397/03/23 12:32","price":2.1435},{"date":"1397/03/23 13:00","price":2.1519},{"date":"1397/03/23 13:32","price":2.1487},{"date":"1397/03/23 14:08","price":2.1503},{"date":"1397/03/23 14:32","price":2.1462},{"date":"1397/03/23 15:00","price":2.1551},{"date":"1397/03/23 15:32","price":2.1598},{"date":"1397/03/23 16:00","price":2.1538},{"date":"1397/03/23 16:32","price":2.1559},{"date":"1397/03/23 17:00","price":2.1542},{"date":"1397/03/23 17:32","price":2.1543},{"date":"1397/03/23 18:00","price":2.1533},{"date":"1397/03/23 18:32","price":2.1497},{"date":"1397/03/23 19:00","price":2.1516},{"date":"1397/03/23 19:32","price":2.1764},{"date":"1397/03/23 20:08","price":2.1762},{"date":"1397/03/23 20:32","price":2.1738},{"date":"1397/03/23 21:00","price":2.1743},{"date":"1397/03/23 21:32","price":2.1755},{"date":"1397/03/23 22:00","price":2.1875},{"date":"1397/03/23 22:32","price":2.1863},{"date":"1397/03/23 23:00","price":2.1867},{"date":"1397/03/23 23:32","price":2.182}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398