کمترین: 
75.39
بیشترین: 
76.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.66
زمان: 
3/23 23:32
قیمت نفت برنت امروز 23 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 76.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 00:00","price":75.81},{"date":"1397/03/23 00:32","price":75.79},{"date":"1397/03/23 01:00","price":75.78},{"date":"1397/03/23 01:32","price":75.54},{"date":"1397/03/23 02:00","price":75.44},{"date":"1397/03/23 05:00","price":75.5},{"date":"1397/03/23 05:32","price":75.55},{"date":"1397/03/23 06:08","price":75.63},{"date":"1397/03/23 06:32","price":75.72},{"date":"1397/03/23 07:32","price":75.66},{"date":"1397/03/23 08:32","price":75.64},{"date":"1397/03/23 09:00","price":75.62},{"date":"1397/03/23 09:32","price":75.64},{"date":"1397/03/23 10:00","price":75.62},{"date":"1397/03/23 10:32","price":75.69},{"date":"1397/03/23 11:00","price":75.61},{"date":"1397/03/23 11:32","price":75.43},{"date":"1397/03/23 12:00","price":75.39},{"date":"1397/03/23 12:32","price":75.42},{"date":"1397/03/23 13:00","price":75.59},{"date":"1397/03/23 14:08","price":75.55},{"date":"1397/03/23 14:32","price":75.42},{"date":"1397/03/23 15:00","price":75.89},{"date":"1397/03/23 15:32","price":75.98},{"date":"1397/03/23 16:00","price":75.73},{"date":"1397/03/23 16:32","price":75.82},{"date":"1397/03/23 17:00","price":75.79},{"date":"1397/03/23 17:32","price":75.8},{"date":"1397/03/23 18:00","price":75.75},{"date":"1397/03/23 18:32","price":75.73},{"date":"1397/03/23 19:00","price":75.83},{"date":"1397/03/23 19:32","price":76.47},{"date":"1397/03/23 20:08","price":76.52},{"date":"1397/03/23 20:32","price":76.42},{"date":"1397/03/23 21:00","price":76.37},{"date":"1397/03/23 21:32","price":76.36},{"date":"1397/03/23 22:00","price":76.75},{"date":"1397/03/23 22:32","price":76.8},{"date":"1397/03/23 23:00","price":76.75},{"date":"1397/03/23 23:32","price":76.66}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398