کمترین: 
65.75
بیشترین: 
66.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.66
زمان: 
3/23 23:32
قیمت نفت سبک امروز 23 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 66.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 00:00","price":66.27},{"date":"1397/03/23 00:32","price":66.22},{"date":"1397/03/23 01:32","price":66.05},{"date":"1397/03/23 02:00","price":66.02},{"date":"1397/03/23 03:00","price":66.09},{"date":"1397/03/23 03:32","price":65.75},{"date":"1397/03/23 04:00","price":65.83},{"date":"1397/03/23 04:32","price":65.84},{"date":"1397/03/23 05:00","price":65.92},{"date":"1397/03/23 05:32","price":65.95},{"date":"1397/03/23 06:32","price":66.04},{"date":"1397/03/23 07:00","price":66.02},{"date":"1397/03/23 07:32","price":65.97},{"date":"1397/03/23 08:32","price":65.95},{"date":"1397/03/23 09:00","price":65.97},{"date":"1397/03/23 09:32","price":66.03},{"date":"1397/03/23 10:00","price":66.02},{"date":"1397/03/23 10:32","price":66.06},{"date":"1397/03/23 11:00","price":65.97},{"date":"1397/03/23 11:32","price":65.91},{"date":"1397/03/23 12:00","price":65.89},{"date":"1397/03/23 12:32","price":65.94},{"date":"1397/03/23 13:00","price":66.22},{"date":"1397/03/23 13:32","price":66.23},{"date":"1397/03/23 14:08","price":66.19},{"date":"1397/03/23 14:32","price":66.11},{"date":"1397/03/23 15:00","price":66.25},{"date":"1397/03/23 15:32","price":66.22},{"date":"1397/03/23 16:00","price":66.02},{"date":"1397/03/23 16:32","price":65.99},{"date":"1397/03/23 17:00","price":66.02},{"date":"1397/03/23 17:32","price":65.94},{"date":"1397/03/23 18:00","price":66},{"date":"1397/03/23 18:32","price":66.02},{"date":"1397/03/23 19:00","price":66.06},{"date":"1397/03/23 19:32","price":66.53},{"date":"1397/03/23 20:08","price":66.56},{"date":"1397/03/23 20:32","price":66.61},{"date":"1397/03/23 21:00","price":66.59},{"date":"1397/03/23 21:32","price":66.55},{"date":"1397/03/23 22:00","price":66.83},{"date":"1397/03/23 22:32","price":66.78},{"date":"1397/03/23 23:00","price":66.7},{"date":"1397/03/23 23:32","price":66.66}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398