کمترین: 
73.96
بیشترین: 
73.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.96
زمان: 
3/22 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 22 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 73.96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 17:32","price":73.96}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398