کمترین: 
5.7
بیشترین: 
5.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.7
زمان: 
3/22 18:20
قیمت دینار عراق امروز 22 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 5.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 12:20","price":5.7},{"date":"1397/03/22 14:30","price":5.8},{"date":"1397/03/22 15:20","price":5.7},{"date":"1397/03/22 15:30","price":5.8},{"date":"1397/03/22 16:20","price":5.7},{"date":"1397/03/22 16:40","price":5.8},{"date":"1397/03/22 18:20","price":5.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398