کمترین: 
694000
بیشترین: 
706000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
706000
زمان: 
3/22 14:36
قیمت ربع سکه امروز 22 خرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 706000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 12:18","price":694000},{"date":"1397/03/22 12:30","price":696000},{"date":"1397/03/22 13:00","price":701000},{"date":"1397/03/22 14:36","price":706000}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399