کمترین: 
212
بیشترین: 
220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
217
زمان: 
3/22 19:00
قیمت بات تایلند امروز 22 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 22 خرداد 1397 , 217 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 12:00","price":212},{"date":"1397/03/22 12:20","price":217},{"date":"1397/03/22 12:30","price":215},{"date":"1397/03/22 12:50","price":216},{"date":"1397/03/22 13:20","price":217},{"date":"1397/03/22 13:40","price":216},{"date":"1397/03/22 14:10","price":218},{"date":"1397/03/22 14:30","price":219},{"date":"1397/03/22 14:40","price":220},{"date":"1397/03/22 14:50","price":219},{"date":"1397/03/22 15:20","price":218},{"date":"1397/03/22 15:30","price":219},{"date":"1397/03/22 16:10","price":218},{"date":"1397/03/22 16:20","price":217},{"date":"1397/03/22 16:40","price":218},{"date":"1397/03/22 16:50","price":219},{"date":"1397/03/22 17:10","price":220},{"date":"1397/03/22 18:10","price":219},{"date":"1397/03/22 18:20","price":218},{"date":"1397/03/22 18:30","price":216},{"date":"1397/03/22 18:40","price":215},{"date":"1397/03/22 19:00","price":217}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398