کمترین: 
1864
بیشترین: 
1943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1913
زمان: 
3/22 20:00
قیمت ریال قطر امروز 22 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1913 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:50","price":1865},{"date":"1397/03/22 11:00","price":1866},{"date":"1397/03/22 11:10","price":1867},{"date":"1397/03/22 11:20","price":1866},{"date":"1397/03/22 11:40","price":1864},{"date":"1397/03/22 12:00","price":1869},{"date":"1397/03/22 12:10","price":1872},{"date":"1397/03/22 12:20","price":1919},{"date":"1397/03/22 12:30","price":1911},{"date":"1397/03/22 12:50","price":1912},{"date":"1397/03/22 13:00","price":1907},{"date":"1397/03/22 13:20","price":1913},{"date":"1397/03/22 13:40","price":1903},{"date":"1397/03/22 14:00","price":1905},{"date":"1397/03/22 14:10","price":1922},{"date":"1397/03/22 14:30","price":1921},{"date":"1397/03/22 14:40","price":1940},{"date":"1397/03/22 14:50","price":1935},{"date":"1397/03/22 15:20","price":1923},{"date":"1397/03/22 15:30","price":1931},{"date":"1397/03/22 15:50","price":1932},{"date":"1397/03/22 16:00","price":1931},{"date":"1397/03/22 16:10","price":1927},{"date":"1397/03/22 16:20","price":1917},{"date":"1397/03/22 16:30","price":1919},{"date":"1397/03/22 16:40","price":1925},{"date":"1397/03/22 16:50","price":1927},{"date":"1397/03/22 17:10","price":1943},{"date":"1397/03/22 17:30","price":1939},{"date":"1397/03/22 17:50","price":1940},{"date":"1397/03/22 18:00","price":1932},{"date":"1397/03/22 18:10","price":1933},{"date":"1397/03/22 18:20","price":1921},{"date":"1397/03/22 18:30","price":1908},{"date":"1397/03/22 18:40","price":1901},{"date":"1397/03/22 18:50","price":1899},{"date":"1397/03/22 19:00","price":1913},{"date":"1397/03/22 19:20","price":1912},{"date":"1397/03/22 19:30","price":1913},{"date":"1397/03/22 19:40","price":1912},{"date":"1397/03/22 20:00","price":1913}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398