کمترین: 
617
بیشترین: 
642
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
632
زمان: 
3/22 20:20
قیمت ین ژاپن امروز 22 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 خرداد 1397 , 632 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:40","price":617},{"date":"1397/03/22 10:50","price":618},{"date":"1397/03/22 11:40","price":617},{"date":"1397/03/22 12:00","price":619},{"date":"1397/03/22 12:10","price":622},{"date":"1397/03/22 12:20","price":636},{"date":"1397/03/22 12:30","price":628},{"date":"1397/03/22 12:50","price":633},{"date":"1397/03/22 13:00","price":632},{"date":"1397/03/22 13:20","price":630},{"date":"1397/03/22 13:40","price":629},{"date":"1397/03/22 14:00","price":630},{"date":"1397/03/22 14:10","price":635},{"date":"1397/03/22 14:30","price":639},{"date":"1397/03/22 14:40","price":641},{"date":"1397/03/22 14:50","price":640},{"date":"1397/03/22 15:00","price":639},{"date":"1397/03/22 15:20","price":636},{"date":"1397/03/22 15:30","price":638},{"date":"1397/03/22 15:50","price":639},{"date":"1397/03/22 16:00","price":638},{"date":"1397/03/22 16:10","price":637},{"date":"1397/03/22 16:20","price":634},{"date":"1397/03/22 16:40","price":636},{"date":"1397/03/22 16:50","price":639},{"date":"1397/03/22 17:10","price":642},{"date":"1397/03/22 17:30","price":640},{"date":"1397/03/22 18:00","price":638},{"date":"1397/03/22 18:20","price":634},{"date":"1397/03/22 18:30","price":630},{"date":"1397/03/22 18:40","price":628},{"date":"1397/03/22 18:50","price":627},{"date":"1397/03/22 19:00","price":632},{"date":"1397/03/22 19:20","price":631},{"date":"1397/03/22 19:30","price":632},{"date":"1397/03/22 19:40","price":631},{"date":"1397/03/22 20:00","price":632},{"date":"1397/03/22 20:10","price":631},{"date":"1397/03/22 20:20","price":632}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398