کمترین: 
3969
بیشترین: 
4143
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4080
زمان: 
3/22 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 22 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 خرداد 1397 , 4080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":3973},{"date":"1397/03/22 10:30","price":3974},{"date":"1397/03/22 10:40","price":3973},{"date":"1397/03/22 11:00","price":3975},{"date":"1397/03/22 11:10","price":3976},{"date":"1397/03/22 11:20","price":3974},{"date":"1397/03/22 11:40","price":3970},{"date":"1397/03/22 11:50","price":3969},{"date":"1397/03/22 12:00","price":3981},{"date":"1397/03/22 12:10","price":4011},{"date":"1397/03/22 12:20","price":4071},{"date":"1397/03/22 12:30","price":4042},{"date":"1397/03/22 12:50","price":4074},{"date":"1397/03/22 13:00","price":4063},{"date":"1397/03/22 13:20","price":4070},{"date":"1397/03/22 13:40","price":4056},{"date":"1397/03/22 14:00","price":4063},{"date":"1397/03/22 14:10","price":4092},{"date":"1397/03/22 14:30","price":4119},{"date":"1397/03/22 14:40","price":4142},{"date":"1397/03/22 14:50","price":4122},{"date":"1397/03/22 15:00","price":4118},{"date":"1397/03/22 15:20","price":4113},{"date":"1397/03/22 15:30","price":4114},{"date":"1397/03/22 15:50","price":4112},{"date":"1397/03/22 16:10","price":4100},{"date":"1397/03/22 16:20","price":4069},{"date":"1397/03/22 16:30","price":4088},{"date":"1397/03/22 16:40","price":4105},{"date":"1397/03/22 16:50","price":4121},{"date":"1397/03/22 17:10","price":4143},{"date":"1397/03/22 17:30","price":4130},{"date":"1397/03/22 18:00","price":4113},{"date":"1397/03/22 18:10","price":4112},{"date":"1397/03/22 18:20","price":4087},{"date":"1397/03/22 18:30","price":4057},{"date":"1397/03/22 18:40","price":4050},{"date":"1397/03/22 18:50","price":4047},{"date":"1397/03/22 19:00","price":4076},{"date":"1397/03/22 19:20","price":4072},{"date":"1397/03/22 19:30","price":4073},{"date":"1397/03/22 19:40","price":4072},{"date":"1397/03/22 20:00","price":4076},{"date":"1397/03/22 20:10","price":4073},{"date":"1397/03/22 20:20","price":4080}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398