کمترین: 
1702
بیشترین: 
1772
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1745
زمان: 
3/22 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":1704},{"date":"1397/03/22 10:40","price":1703},{"date":"1397/03/22 11:00","price":1704},{"date":"1397/03/22 11:40","price":1702},{"date":"1397/03/22 11:50","price":1703},{"date":"1397/03/22 12:00","price":1707},{"date":"1397/03/22 12:10","price":1715},{"date":"1397/03/22 12:20","price":1753},{"date":"1397/03/22 12:30","price":1733},{"date":"1397/03/22 12:50","price":1747},{"date":"1397/03/22 13:00","price":1742},{"date":"1397/03/22 13:20","price":1744},{"date":"1397/03/22 13:40","price":1739},{"date":"1397/03/22 14:00","price":1741},{"date":"1397/03/22 14:10","price":1756},{"date":"1397/03/22 14:30","price":1766},{"date":"1397/03/22 14:40","price":1772},{"date":"1397/03/22 14:50","price":1767},{"date":"1397/03/22 15:00","price":1765},{"date":"1397/03/22 15:20","price":1756},{"date":"1397/03/22 15:30","price":1765},{"date":"1397/03/22 15:50","price":1763},{"date":"1397/03/22 16:00","price":1760},{"date":"1397/03/22 16:10","price":1757},{"date":"1397/03/22 16:20","price":1748},{"date":"1397/03/22 16:30","price":1750},{"date":"1397/03/22 16:40","price":1755},{"date":"1397/03/22 16:50","price":1764},{"date":"1397/03/22 17:10","price":1772},{"date":"1397/03/22 17:30","price":1768},{"date":"1397/03/22 18:00","price":1761},{"date":"1397/03/22 18:10","price":1763},{"date":"1397/03/22 18:20","price":1750},{"date":"1397/03/22 18:30","price":1737},{"date":"1397/03/22 18:40","price":1734},{"date":"1397/03/22 18:50","price":1732},{"date":"1397/03/22 19:00","price":1745},{"date":"1397/03/22 19:20","price":1743},{"date":"1397/03/22 19:30","price":1746},{"date":"1397/03/22 19:40","price":1743},{"date":"1397/03/22 20:00","price":1745},{"date":"1397/03/22 20:10","price":1744},{"date":"1397/03/22 20:20","price":1745}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398