کمترین: 
865
بیشترین: 
902
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
888
زمان: 
3/22 19:40
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 22 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 888 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":866},{"date":"1397/03/22 10:40","price":865},{"date":"1397/03/22 11:00","price":866},{"date":"1397/03/22 11:40","price":865},{"date":"1397/03/22 12:00","price":868},{"date":"1397/03/22 12:10","price":872},{"date":"1397/03/22 12:20","price":891},{"date":"1397/03/22 12:30","price":880},{"date":"1397/03/22 12:50","price":888},{"date":"1397/03/22 13:00","price":885},{"date":"1397/03/22 13:20","price":886},{"date":"1397/03/22 13:40","price":884},{"date":"1397/03/22 14:10","price":892},{"date":"1397/03/22 14:30","price":898},{"date":"1397/03/22 14:40","price":901},{"date":"1397/03/22 14:50","price":898},{"date":"1397/03/22 15:20","price":893},{"date":"1397/03/22 15:30","price":897},{"date":"1397/03/22 16:00","price":896},{"date":"1397/03/22 16:10","price":894},{"date":"1397/03/22 16:20","price":890},{"date":"1397/03/22 16:30","price":891},{"date":"1397/03/22 16:40","price":895},{"date":"1397/03/22 16:50","price":897},{"date":"1397/03/22 17:10","price":902},{"date":"1397/03/22 17:30","price":900},{"date":"1397/03/22 18:00","price":896},{"date":"1397/03/22 18:10","price":897},{"date":"1397/03/22 18:20","price":891},{"date":"1397/03/22 18:30","price":886},{"date":"1397/03/22 18:40","price":882},{"date":"1397/03/22 19:00","price":888},{"date":"1397/03/22 19:20","price":887},{"date":"1397/03/22 19:30","price":889},{"date":"1397/03/22 19:40","price":888}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398