کمترین: 
842
بیشترین: 
883
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
870
زمان: 
3/22 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 22 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":843},{"date":"1397/03/22 10:50","price":842},{"date":"1397/03/22 11:00","price":843},{"date":"1397/03/22 11:40","price":842},{"date":"1397/03/22 12:00","price":844},{"date":"1397/03/22 12:10","price":848},{"date":"1397/03/22 12:20","price":867},{"date":"1397/03/22 12:30","price":857},{"date":"1397/03/22 12:50","price":864},{"date":"1397/03/22 13:00","price":862},{"date":"1397/03/22 13:20","price":868},{"date":"1397/03/22 13:40","price":865},{"date":"1397/03/22 14:00","price":867},{"date":"1397/03/22 14:10","price":874},{"date":"1397/03/22 14:30","price":879},{"date":"1397/03/22 14:40","price":882},{"date":"1397/03/22 14:50","price":879},{"date":"1397/03/22 15:00","price":878},{"date":"1397/03/22 15:20","price":877},{"date":"1397/03/22 15:50","price":879},{"date":"1397/03/22 16:00","price":877},{"date":"1397/03/22 16:10","price":876},{"date":"1397/03/22 16:20","price":871},{"date":"1397/03/22 16:30","price":872},{"date":"1397/03/22 16:40","price":874},{"date":"1397/03/22 16:50","price":880},{"date":"1397/03/22 17:10","price":883},{"date":"1397/03/22 17:30","price":882},{"date":"1397/03/22 18:00","price":878},{"date":"1397/03/22 18:10","price":879},{"date":"1397/03/22 18:20","price":873},{"date":"1397/03/22 18:30","price":866},{"date":"1397/03/22 18:40","price":864},{"date":"1397/03/22 18:50","price":863},{"date":"1397/03/22 19:00","price":869},{"date":"1397/03/22 20:10","price":868},{"date":"1397/03/22 20:20","price":870}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398