کمترین: 
1074
بیشترین: 
1119
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1103
زمان: 
3/22 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 22 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":1075},{"date":"1397/03/22 11:00","price":1076},{"date":"1397/03/22 11:20","price":1075},{"date":"1397/03/22 11:40","price":1074},{"date":"1397/03/22 11:50","price":1075},{"date":"1397/03/22 12:00","price":1077},{"date":"1397/03/22 12:10","price":1082},{"date":"1397/03/22 12:20","price":1106},{"date":"1397/03/22 12:30","price":1093},{"date":"1397/03/22 12:50","price":1102},{"date":"1397/03/22 13:00","price":1099},{"date":"1397/03/22 13:20","price":1101},{"date":"1397/03/22 13:40","price":1097},{"date":"1397/03/22 14:00","price":1100},{"date":"1397/03/22 14:10","price":1108},{"date":"1397/03/22 14:30","price":1116},{"date":"1397/03/22 14:40","price":1119},{"date":"1397/03/22 14:50","price":1116},{"date":"1397/03/22 15:00","price":1115},{"date":"1397/03/22 15:20","price":1109},{"date":"1397/03/22 15:30","price":1113},{"date":"1397/03/22 16:00","price":1112},{"date":"1397/03/22 16:10","price":1110},{"date":"1397/03/22 16:20","price":1104},{"date":"1397/03/22 16:30","price":1105},{"date":"1397/03/22 16:40","price":1109},{"date":"1397/03/22 16:50","price":1114},{"date":"1397/03/22 17:10","price":1119},{"date":"1397/03/22 17:30","price":1117},{"date":"1397/03/22 17:50","price":1118},{"date":"1397/03/22 18:00","price":1113},{"date":"1397/03/22 18:10","price":1114},{"date":"1397/03/22 18:20","price":1106},{"date":"1397/03/22 18:30","price":1098},{"date":"1397/03/22 18:40","price":1096},{"date":"1397/03/22 18:50","price":1095},{"date":"1397/03/22 19:00","price":1103},{"date":"1397/03/22 19:20","price":1102},{"date":"1397/03/22 20:20","price":1103}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398