کمترین: 
1811
بیشترین: 
1890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1861
زمان: 
3/22 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 22 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1861 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":1813},{"date":"1397/03/22 10:30","price":1812},{"date":"1397/03/22 11:00","price":1813},{"date":"1397/03/22 11:40","price":1811},{"date":"1397/03/22 12:00","price":1816},{"date":"1397/03/22 12:10","price":1829},{"date":"1397/03/22 12:20","price":1862},{"date":"1397/03/22 12:30","price":1843},{"date":"1397/03/22 12:50","price":1858},{"date":"1397/03/22 13:00","price":1852},{"date":"1397/03/22 13:20","price":1856},{"date":"1397/03/22 13:40","price":1850},{"date":"1397/03/22 14:00","price":1853},{"date":"1397/03/22 14:10","price":1868},{"date":"1397/03/22 14:30","price":1879},{"date":"1397/03/22 14:40","price":1890},{"date":"1397/03/22 14:50","price":1880},{"date":"1397/03/22 15:00","price":1879},{"date":"1397/03/22 15:20","price":1876},{"date":"1397/03/22 16:10","price":1870},{"date":"1397/03/22 16:20","price":1856},{"date":"1397/03/22 16:30","price":1865},{"date":"1397/03/22 16:40","price":1870},{"date":"1397/03/22 16:50","price":1880},{"date":"1397/03/22 17:10","price":1890},{"date":"1397/03/22 17:30","price":1885},{"date":"1397/03/22 17:50","price":1884},{"date":"1397/03/22 18:00","price":1877},{"date":"1397/03/22 18:10","price":1876},{"date":"1397/03/22 18:20","price":1864},{"date":"1397/03/22 18:30","price":1854},{"date":"1397/03/22 18:40","price":1848},{"date":"1397/03/22 18:50","price":1846},{"date":"1397/03/22 19:00","price":1860},{"date":"1397/03/22 19:20","price":1858},{"date":"1397/03/22 19:40","price":1857},{"date":"1397/03/22 20:00","price":1859},{"date":"1397/03/22 20:20","price":1861}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398