کمترین: 
780
بیشترین: 
822
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
809
زمان: 
3/22 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 22 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 خرداد 1397 , 809 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":780},{"date":"1397/03/22 11:10","price":781},{"date":"1397/03/22 11:30","price":780},{"date":"1397/03/22 12:00","price":782},{"date":"1397/03/22 12:10","price":787},{"date":"1397/03/22 12:20","price":802},{"date":"1397/03/22 12:30","price":794},{"date":"1397/03/22 12:50","price":800},{"date":"1397/03/22 13:00","price":797},{"date":"1397/03/22 13:20","price":805},{"date":"1397/03/22 13:40","price":802},{"date":"1397/03/22 14:00","price":803},{"date":"1397/03/22 14:10","price":811},{"date":"1397/03/22 14:30","price":815},{"date":"1397/03/22 14:40","price":820},{"date":"1397/03/22 14:50","price":816},{"date":"1397/03/22 15:20","price":814},{"date":"1397/03/22 15:30","price":815},{"date":"1397/03/22 16:10","price":812},{"date":"1397/03/22 16:20","price":807},{"date":"1397/03/22 16:30","price":810},{"date":"1397/03/22 16:40","price":813},{"date":"1397/03/22 16:50","price":818},{"date":"1397/03/22 17:10","price":822},{"date":"1397/03/22 17:30","price":820},{"date":"1397/03/22 17:50","price":821},{"date":"1397/03/22 18:00","price":817},{"date":"1397/03/22 18:20","price":812},{"date":"1397/03/22 18:30","price":806},{"date":"1397/03/22 18:40","price":805},{"date":"1397/03/22 19:00","price":810},{"date":"1397/03/22 19:20","price":809},{"date":"1397/03/22 19:40","price":808},{"date":"1397/03/22 20:00","price":809},{"date":"1397/03/22 20:10","price":808},{"date":"1397/03/22 20:20","price":809}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398