کمترین: 
6885
بیشترین: 
7188
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7080
زمان: 
3/22 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 7080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 10:20","price":6891},{"date":"1397/03/22 10:30","price":6889},{"date":"1397/03/22 10:40","price":6888},{"date":"1397/03/22 10:50","price":6887},{"date":"1397/03/22 11:00","price":6893},{"date":"1397/03/22 11:10","price":6894},{"date":"1397/03/22 11:20","price":6892},{"date":"1397/03/22 11:30","price":6891},{"date":"1397/03/22 11:40","price":6885},{"date":"1397/03/22 11:50","price":6886},{"date":"1397/03/22 12:00","price":6903},{"date":"1397/03/22 12:10","price":6936},{"date":"1397/03/22 12:20","price":7089},{"date":"1397/03/22 12:30","price":7002},{"date":"1397/03/22 12:50","price":7064},{"date":"1397/03/22 13:00","price":7043},{"date":"1397/03/22 13:20","price":7079},{"date":"1397/03/22 13:40","price":7046},{"date":"1397/03/22 14:00","price":7055},{"date":"1397/03/22 14:10","price":7120},{"date":"1397/03/22 14:30","price":7161},{"date":"1397/03/22 14:40","price":7185},{"date":"1397/03/22 14:50","price":7163},{"date":"1397/03/22 15:00","price":7161},{"date":"1397/03/22 15:20","price":7119},{"date":"1397/03/22 15:30","price":7149},{"date":"1397/03/22 15:50","price":7152},{"date":"1397/03/22 16:00","price":7145},{"date":"1397/03/22 16:10","price":7130},{"date":"1397/03/22 16:20","price":7092},{"date":"1397/03/22 16:30","price":7097},{"date":"1397/03/22 16:40","price":7118},{"date":"1397/03/22 16:50","price":7148},{"date":"1397/03/22 17:10","price":7188},{"date":"1397/03/22 17:30","price":7176},{"date":"1397/03/22 17:50","price":7181},{"date":"1397/03/22 18:00","price":7148},{"date":"1397/03/22 18:10","price":7154},{"date":"1397/03/22 18:20","price":7105},{"date":"1397/03/22 18:30","price":7063},{"date":"1397/03/22 18:40","price":7038},{"date":"1397/03/22 18:50","price":7034},{"date":"1397/03/22 19:00","price":7080},{"date":"1397/03/22 19:20","price":7074},{"date":"1397/03/22 19:30","price":7079},{"date":"1397/03/22 19:40","price":7075},{"date":"1397/03/22 20:00","price":7076},{"date":"1397/03/22 20:10","price":7073},{"date":"1397/03/22 20:20","price":7080}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398